Годишен извештај од (01.01.2019 до 31.12.2019)

Годишен извештај од (01.01.2019 до 31.12.2019), согласно член 36 од законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер. Год.извештај

Read more

Одлука за измена и дополнување на планот за јавни набавки за 2019 година во врска со Изработка на проекти за поправка на дел од пристапен пат и за поправка на коритото после излезна градба и ревизија на истите.

одлука

Read more