Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Read more

Образци за финансиско известување на јавни претпријатија, акционерски друштва и други ентитети (Април-Јуни) 2021 година

Образци за финансиско известување на јавни претпријатија, акционерски друштва и други ентитети (Април-Јуни) 2021 година

Read more