Годишен извештај од (01.01.2019 до 31.12.2019)

Годишен извештај од (01.01.2019 до 31.12.2019), согласно член 36 од законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер. Год.извештај

Read more