Тромесечен извештај за финансиско работење за месец Мај – Јуни 2018 година

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96, 9/97, 6/02,

Read more

Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС за период од Јануари до Март 2017 година

Тромесечен извештај Јануари – Март 2017 година.docx

Read more