Одлука од Управен одбор за изменување на План за јавни набавки за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес

Одлука од Управен одбор за изменување на План за јавни набавки за 2022 година на ЈПВ Лисиче-Велес Електронски систем за

Read more

Тромесечен извештај Октомври-Декември 2021 година

Тромесечен Извештај за работењето Тромесечен Финансиски извештај IV квартал 2021 Тромесечен извештај за инвестициони работи IV квартал 2021 година

Read more

,,Јавен повик бр.01/2022 за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад”.

,,Јавен повик бр.01/2022 за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање, преработка,

Read more