Решение за податоци за волуменот на акумулацијата Лисиче, за просечната длабочина, најголема зафатнина, месечни темепратури и др.

1.Решение за податоци за волуменот на акумуалцијата Лисиче, за просечната длабочина, најголема зафатнина, месечни темепратури и др. 2.Просечнна температура по

Read more

Објава Бр. 01/2021 за прва продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање

Објава Бр. 01/2021 за прва продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање Електронски систем Е-Аукции  

Read more