Тромесечен извештај за финансиско работење Јули – Септември 2018 година

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) ЈПВ Лисиче Велес доставува:

ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

за

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ

на

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

Л И С И Ч Е – ВЕЛЕС

Јули – Септември , 2018 година

ВЕЛЕС, Октомври 2018 год.

СОДРЖИНА

ВОВЕД

I .

 1. Преглед на остварени приходи

 2. Преглед на остварени расходи

а) Основни показатели на работењето во овој квартал

 1. Споредбени показатели на :

  1. планирано со остварено во тековната година

  2. остварено во тековниот период со оствареното во истиот период 2017 година.

 2. Остварен финансиски резултат од работењето на претпријатието во тромесечието

II .

 1. Состојба на вкупни неизмирени обврски на претпријатието

  1. спрема добавувачи за тековни активности

  2. кон изведувачи на инвестициони активности на објектот ХС Лисиче

 1. Состојба на вкупни ненаплатени побарувања на претпријатието

III .

 1. Анализа на бројната состојба на вработените

  1. на неопределено време,

  2. на определено време

 1. Просечно исплатена нето плата во претпријатието по вработен

IV.

 1. Преглед на состојбата на жиро сметките на претпријатието:

  1. денарски сметки,

  2. девизни сметки

ВОВЕД

Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче од Велес, е формирано за водење и организација на изградбата на Хидросистемот Лисиче. Обезбедувањето на средства за негово функционирање се врши преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За извршување на неговите функции обезбедени се средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година (Службен весник на РМ бр. 196/2017 ) во раздел 14001 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 6 Водостопанство, потпрограма 6Б Хидросистем Лисиче, во износ од 27.900.000,00 ден.

Во текот на 2018 година предвидено е да се извршат работи во вкупна вредност од 53.100.000,00 денари согласно донесената Годишна инвестициона програма за 2018 год.

По квартали извршената работа вредносно треба да изнесува:

  • 1 квартал – 17.245.000,00 денари,

  • 2 квартал – 7.255.000,00 денари,

  • 3 квартал – 19.795.000,00 денари,

  • 4 квартал – 8.805.250,00 денари

  • Вкупно: – 53.100.000,00 денари

Трошоците од работењето што ги прави јавното претпријатие се искажуваат преку Финансискиот план, кој се донесува за секоја календарска година заедно со Годишната инвестициона програма.

Во него се содржани исклучиво трошоците што се однесуваат на платите на вработените и тековните трошоци за работењето, како и изворите на приходите за покривање на тие трошоци.

Вкупните трошоци за водење на инвестицијата предвидени во Финансискиот план за 2018 година изнесуваат 17.200.000,00 денари.

I.

 1. Преглед на остварени приходи

Во ова тромесечие ЈПВ Лисиче ги оствари следните приходи:

1. Средства од Буџетот на РМ :

– Субвенции и трансфери- 0,00 денари

– Отплата на главнина – 0,00 денари

– Каматни плаќања – 0,00 ден.

2. Приходи од продажба на вода за пиење – 4.837.271,00 денари.

3. Приходи од вода за наводнување – 21.376,00 денари

 1. Приходи од камати и останати приходи – 48.173,00 денари

Вкупни приходи: 4.906.820,00 денари

2.Преглед на остварени расходи

Во текот на ова тромесечие направени се расходи во износ од 3.879.436,00 денари. За истиот период планирано е да се потрошат средства според кварталниот Финансиски план во износ од 4.300.000,00 денари, што значи дека направените расходи се пониски за 10% од планираните расходи . Структурата на приходите и расходите, побарувањата и обврските, паричните средства и човечките ресурси е прикажана во Табелата бр. 1

р.

б.

Опис

Год. фин.

план /2018

Планирано

06-09/18

1

Остварено

2017

2

Остварено 2018

3

Индекс

оств.2018/пла.2018

3 : 1

Индекс

2018/

2017

3 : 2

I

Вкупни приходи

17.200.000

4.300.000

5.068.754

4.906.820

114

97

1.

Средства од буџет

0

0

0

0

0

0

2.

Приходи од прода на вода за пиење

17.000.000

4.300.000

5.024.000

4.837.271

112

96

3.

Приходи од вода за наводнување

0

0

44.736

21.376

0

48

4.

Приходи од камат и остан. приходи

200.000

0

18

48.173

0

0

II

Вкупни расходи

17.200.000

4.300.000

3.340.796

3.879.436

90

116

1.

Трошоци за суров. и материјали

200.000

50.000

34.155

38.377

77

112

2.

Трошоци за материјали

300.000

75.000

69.759

45.523

61

65

3..

Трошоци за енергија

900.000

150.000

134.311

134.917

90

101

4.

Потрошени резервни делови

280.000

70.000

23.220

18.000

26

78

5.

Трошоци за ситен

инвентар

360.000

90.000

16.530

90.366

100

548

6.

Транспортни услуги

340.000

85.000

85.756

82.810

98

97

7.

Поштенс, телеф. усуги и интернет

300.000

75.000

35.504

65.893

88

186

8.

Услуги за одржува

ње и заштита

240.000

60.000

14.380

15.284

26

106

9

Комунални услуги

70.000

20.000

12.127

15.625

78

129

10

Останати услуги

300.000

75.000

80.098

128.407

171

160

11

Плата и надомест. на плата

11.000.000

2.900.000

2.454.327

2.446.668

84

100

12

Останати трошоци на вработените

450.000

50.000

0

0

0

0

13

Дневници за сл. пат. и патни т-ци

140.000

35.000

30.049

24.243

69

81

14

Надоместоци на

трошоц. на вработ

120.000

30.000

7.240

9.912

33

137

15

Трошоци за надо мест на УО и НО

1.100.000

275.000

72.887

338.997

123

464

16

Трошоци за репрезентација

200.000

50.000

8.180

11.010

22

137

17

Премии за

осигурување

40.000

0

0

0

0

0

18

Банкарски услуги и трошоци

70.000

20.000

10.703

12.734

64

119

19

Дан. прид. кои не зависат од резулт.

30.000

5.000

7.116

3.446

68

48

20

Останати трошоци од работењето

650.000

160.000

244.314

239.972

150

98

21

Останати расходи од работењето

100.000

25.000

0

115.154

460

0

22

Договорени казнени камати

10.000

0

140

41.098

0

0

III

Побарувања, обврски, парични средства и човечки ресутси

1

Вкупно неподмирени обврски

431.699

529.838

2

Вкупно ненаплате

ни побарувања

1.937.909

3.791.607

3

Состојба на жиро

сметки

4.607.426

7.484.396

1.

Стопанска банка

122.299

121.966

2.

Комерциј. банка

4.370.608

4.258.457

3.

Тутунска банка

транс-ка с-ка

1.578

258

4.

Централна кооп.

банка

112.941

3.103.715

4

Вкупен број на

вработени лица

23

23

1.

Вработени на

неопределено вр.

23

23

2.

Вработени преку

Агенц. за прив. вр

0

1

3.

Вработени по договор за дело

0

1

5

Износ на просечно

исплат. нeто плата

24.115

24.317

 

2.а) Основни показатели на работењето во овој квартал

Основната дејност на ЈПВ Лисиче Велес е Собирање, обработка и снабдување со вода, односно снабдување со вода за пиење на населението на град Велес, како и вода за наводнување на земјоделските производители.

Во ова тромесечие се испорачани вкупно 1.415.000 м3 сирова вода за пиење спрема ЈКП Дервен, додека во претходната година испорачани се вкупно 1.570.000 м3 сирова вода за пиење.

Потребно е да се напомене дека во почетокот на месец Март 2017 год. од наша страна е поставен протокомер на доводниот цевковод пред филтерната станица на ЈКП Дервен од Велес, па согласно договорот за испорака на сурова вода мерењето на потрошената количина на вода за пиење ќе се врши на новиот протокомер кој покажува точни вредности , за разлика од нивниот протокомер кој покажуваше количини многу пониски од сегашниве.

Заклучно со овој квартал имаме склучено 27 договори за наводнување со 7 правни и 20 физички лица за вкупно наводнувана површина од 92,44 хектара.

Претходната година беа склучени вкупно 30 договори за наводнување на земјоделски површини со 24 индивидуални производители и 6 правни лица, за вкупна наводнувана површина од 122,15 хектара.

3.Споредбени показатели на:

 1. планираното со оствареното во тромесечието од тековната година.

Во приложената табела се прикажани износите на направените трошоци во ова тромесечие и нивната споредба со планираните износи. Кај поголемиот дел од ставките имаме намалување, а само кај одреден број има зголемување на направените трошоци од следниве причини:

Образложение за остварените приходи

1.Вкупните приходи кој се остварени во овој период се повисоки од планираните, како и приходите предвидени за покривање на трошоците по Финансискиот план за 2018 год. се повисоки од планираните за 14%, додека во споредба со претходната година тие се пониски за 3%.

Приходите кој се остварени согласно на Финансискиот план за 2018 год. се повисоки од планираните и тие од претходната година пред се заради испорачаната повисока количина на вода за пиење со поставувањето на новиот протокомер од наша страна.

Средства од буџетот на МЗШВ во овој квартал не се реализираа, заради помала остварена динамика на предвидените инвестициони активности кој требаше да се реализираат во првата половина од 2018 год., а исто така во овој квартал не беше исплатена ратата за отплата на главнината и каматните плаќања преку трезорската сметка на НБРМ.

За оваа година средствата од буџетот на РМ кој се исплаќаат за трошоците за инвестициони активности и капитални расходи се под една ставка – 464 Разни трансфери, па согласно планот на распределба на средствата од МЗШВ за Хидросистем Лисиче, истите требаше да се исплатат во вториот квартал од оваа година.

Приходите од продажба на вода за пиење се реализирани во сооднос од 112% од планираните приходи за ова тромесечие, додека во однос на претходната година тие се реализирани 96%.

  • Образложение за остварените расходи

1.Вкупните трошоци за ова тромесечие се пониски за 10% во однос на планираните трошоци , додека споредено со истиот период лани тие се повисоки за 16%.

2. Отстапување, односно зголемување во однос на претходната година,се забележува кај контото 408 – Отпис на ситен инвентар , кој се јавува заради тоа што е реализирана јавна набавка за компјутерска опрема и истата не е повисока од планираниот износ за овој квартал, додека во споредба со претходната година заради малиот износ на реализирани средства се јавува повисок процент на зголемување.

3. Зголемување од 71% во однос на планираното за 2018 год. се забележува кај контото 419 – Останати услуги , каде во овој квартал се реализирани неколку контроли и испитување на квалитетот на водата од акумулациите на брана Лисиче и Отовица од страна на овластени институции.

4. Кај контото 442 –Трошоци за надомест на членови на УО и НО има зголемување од 23% во однос на планираните за 2018 год., додека во однос на претходната година зголемувањето изнесува 364%. Причината е зголемувањето на бројот на членовите на УО и НО, како и зголемувањето на износот на надоместоците.

5. Кај контото 449 – Останати нематеријални трошоци имаме забележано зголемување од 50% во однос на планираното , додека во однос на претходната година имаме намалување од 2%.

Причина за ова зголемување се поднесените поединечни тужби од вработените оператори и чувари заради барањето за зголемување на коефициентот на сложеност на работа, исплата на надоместоци од работен однос, прекувремени часови на работа, бонус плата и сл. . Овие трошоци се направени на ставката за правни и адвокатски услуги , услуги за вештачење и судски трошоци за уплата на судски такси.

Во овој период се направени и трошоци за објавување на огласи во износ од 42.898,00 ден.,потоа Услуги по договор за дело во износ од 57.779,00 ден., како и трошоци за интелектуални услуги во износ од 10.000,00 ден.

6. Во овој квартал се исплатени средства во износ од 115.154,00 ден. за изгубени судски спорови, како и казнена камата од 41.000,00 ден. за дел од судскиот спор за тројца вработени кој пресуди се правосилни, додека останатите предмети и тужби се досудени во наша корист и на вработените им се запира соодветен износ од месечната плата.

7. Останатите конта и трошоци се во рамките на предвидените износи и воглавно се пониски од планираните и нема некое поголемо отстапување.

 1. оствареното во тековниот период со оствареното во истиот период 2017 година.

Во приложената табела се прикажани и направените трошоци во претходната година. Од споредбата со реализираните трошоци во 2017 година може да се види дека тие се повисоки за 16%, , додека кај приходите има намалување за овој квартал во однос на претходната година за 4%

.

4.Остварен финансиски резултат од работењето на претпријатието во ова тромесечие.

ЈПВ Лисиче Велес остварува приходи од продажба на сурова вода кон ЈКП Дервен од Велес, приходи од вода за наводнување, приходи од Буџетот на РМ и останати приходи.

Цената на суровата вода која ја наплаќа претпријатието од ЈКП Дервен Велес изнесува 3,80 ден./м3 започнувајќи од 28.08.2018 год. врз основа на Ценовникот за висината на цената на суровата вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ Лисиче Велес кон ЈКП Дервен Велес кој е донесен од Управниот одбор на ден 14.08.2018 год. по Решение од Регулаторна комисија за енергетика на РМ бр. УП1 08-159/17 од 25.06.2018 год., усвоен со Одлука за давање на согласност од Владата на РМ бр.44-6767/1 од 22.08.2018 год. и објавен во Службен весник на РМ бр.158 од 27.08.2018 год.

Договорот за испорака на сурова вода помеѓу ЈПВ Лисиче и ЈКП Дервен е склучен на ден 25.09.2018 год. и истиот ќе се применува до 31.12.2020 год.

Претходно цената на суровата вода изнесуваше 3,20 ден./м3.

Наплатата од приходите за испорака на сурова вода за пиење е повеќе од 90%, односно истите се релизираат најкасно до крајот на тековниот месец за претходниот месец по доставувањето на фактурата.

За ова тромесечие остварени се приходи во износ од 4.906.820,00 ден., а се направени расходи во износ од 3.879.436,00 ден. споредбено на податоците од Финансискиот план за 2018 год.

Во овој квартал остварен е позитивен финансиски резултат – добивка, односно приходите се повисоки од расходите за 1.027.384,00 ден.

II.

5.Состојба на вкупни неизмирени обврски на претпријатието:

 1. спрема добавувачите во земјата за тековни работи

Спрема добавувачите во земјата, кој обврски произлегуваат од тековните трошоци на работењето на претпријатието (трошоците прикажани во Табела 1) ЈПВ Лисиче ги има следниве обврски:

Макпетрол – 9.703,00 ден., ЕВН Македонија 21.035,00 ден., Оне. Вип – 24.528,00 ден., Оли ТП – 18.217,00 ден., Ла – би – 55.924,00 ден., Адвокат Никола Лазаров – 21.453,00 ден., АМЦ – 125.852,00 ден., Виктор НДЗ – 20.400,00 ден. и други помали износи кои произлегуваат од тековните обврски.

 1. спрема добавувачи во земјата – изведувачи на инвестициони активности на објектот ХС Лисиче:

Во текот на ова тромесечие вкупно се реализирани средства во износ од 4.110.880,00 денари или 21% од планираните.

Во овој квартал е планирано да се извршат работи во износ од 19.795.000,00 денари според Годишната инвестициона програма за 2018 год.

Во овој износ се влезени и трошоците за тековно работење во овој квартал кој изнесуваат 4.300.000,00 денари.

Подетален преглед за извршените работи е даден во Табела бр. II-3 Извештај за реализираните инвестициони активности.

Во овој период извршени се следните инвестициони активности:

Извршена е Геодетска оскултација односно геодетско мерење на брана Отовица Велес во износ од 69.750,00 ден. без ДДВ.

Извршено е тековно одржување , набавка, испорака и замена на работна течност (хидрол) на хидраулични системи во вредност од 152.100,00 ден. без вклучен ДДВ.

Како дополнителна инвестициона активност во овој квартал е изработката на Геодетски елаборат за КП бр.109/2 за КО Лисиче, а во врска со обележување на парцела околу заштитната ограда на брана Лисиче во износ од 9.594,00 ден.

ЈПВ Лисиче по однос на обврски кон изведувачите на работите кој произлегуваат од извршени инвестициони активности, има неподмирени обврски. спрема Алфа Геодет во износ од 179.478,00 ден.

Вкупните обврски на претпријатието заклучно со 30.09.2018 год. изнесуваат 529.838,00 денари.

6.Состојба на вкупни ненаплатени побарувања на претпријатието.

ЈПВ Лисиче има ненаплатено побарување од ЈКП Дервен – 3.460.464,00 денари, Макида треид – 98.058,00 ден.(утужено), , Тополка 2000 – 57.860,00 ден., Лајман Компани – 101.600,00 ден.(утужен), Агролајман – 52.330,00 ден.(утужен), Весна пролет – 20.135,00 ден., Харе – Агро – 6.892,00 ден. , Николов Гиго – 2.892,00 ден., како и помали износи од неколку индивидуални земјоделски производители.

Против Макида треид , Лајман компани и Агролајман имаме поднесено тужба за неплатен долг со извршни решенија за фактури кој се доспеани за плаќање, а не се платени..

Вкупните побарувања на претпријатието вклучително и спорните побарувања со состојба на 30.09.2018 год. изнесуваат 3.791.607,00 денари.

7.Анализа на бројната состојба на вработените.

 1. на неопределено време

Во ЈПВ Лисиче Велес, вработени се вкупно 23 лица и сите се на неопределено работно време, имаме 1 (еден) вработен преку Агенција за привремени вработувања, додека по договор за дело имаме ангажирано едно лице за вршење на повремени услуги.

Структурата по образование на вработените е следна:

 1. Високо образование ВСС VII / 2 – 3

 2. Високо образование ВСС – VII /1 – 8

3. ССС – 9

4. Основно образование – 3

8.Просечно исплатена нето плата по вработен во претпријатието.

Просечно исплатената нето плата е прикажана во Табела бр. 1, односно таа изнесува 24.317,00 денари вкупно за сите 23 вработени лица.

Нето платата на директорот на претпријатието изнесува 45.357,00 денари.

ЈПВ Лисиче според Статутот на претпријатието како органи на управување има Управен одбор составен од 9 (девет) члена, додека Надзорниот одбор за контрола на материјалното и финансиското работење е составен од 5 (пет) члена,. Согласно Одлуката на Управниот одбор бр. 02-398/8 донесена на 08.11.2017 год. надоместокот за претседателот на УО изнесува 12.000,00 ден., за заменик претседателот 11.000,00 ден. ,додека надоместоците за членовите на УО изнесуваат по 10.000,00 денари.

Со Одлука бр. 02-398/9 од 08.11.2017 год. надоместокот за претседателот на Надзорниот одбор изнесува 9.000,00 ден. , додека за членовите на НО надоместокот изнесува 7.000,00 ден.

За членовите на Управниот одбор надоместоците се исплатуваат паушално за секој месец, додека за членовите на Надзорниот одбор тие се исплатуваат од одржана седница.

Со Одлука на Управниот одбор значително се намалени надоместоците за патни трошоци со сопствено возило за членовите на УО и НО, па така трошоците кој се прикажуваат на конто 440 – Дневници за службено патување и патни трошоци, всушност се патните трошоци за користење на сопствено возило за членовите на УО и НО.

IV.

9.Преглед на состојбата на жиро сметките на претпријатието:

 1. денарски сметки

ЈПВ Лисиче располага со четири ( 4) денарски сметки во различни банки, односно депонент е на Централна кооперативна банка, потоа имаме сметки во Стопанска банка, Комерцијална банка и во НЛБ Тутунска банка . Вкупниот износ на парични средства, односно состојбата на жиро сметките заклучно со 30.09.2018 год. изнесува 7.484.396,00 денари.

 1. девизни сметки

ЈПВ Лисиче не располага со девизна сметка. Девизната сметка е затворена претходната година.

Велес, Октомври 2018 год.

Изготвил: Директор

Ѓорѓи Аврамов Дејан Арсовски

Тромесечен извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈПВ Лисиче-Велес

за периодот Јули Септември 2018 година

Табела II – 1

ред.

бр.

Планирани инвестициони активности за соодветното тромесечие согласно Годишната инвестициона прорама на претпријатието, одобрена од Владата на Р. Македонија

Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за тромес.согласно Год. .инвестициона програма

Реализирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за тром. согласно Годиш. инвестиц. програма

Процент на реализац. на планир. буџетски средства

1

Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи

2

Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат

3

Геодетски мерења на брана „Лисиче” при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење)

100.000

69.750

70

4

Студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица

5

Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица

6

Елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти околу браните и акумулациите „Лисиче” и Отовица

7

Изведба на армирано бетонско корито после Томсоновиот прелив на брана Лисиче

8

Тековно одржување на системот за узбунување и трвожење

9

Чистење пред зафатот на река Врановска 12на таложницата од истиот, поправка на зашт. ограда и ископ на канал покрај патот

10

Санирање на основата на десното армирано бетонско платно кај преминот на цевководот за езеро Младост преку суводолицата

11

Утврдување на причината за појавеното протекување на вода од цевководот за езеро Младост непосредно до разделната шахта

12

Мерење на наносот во акумулацијата Лисиче

13

Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 год.

14

Чистење на просторот околу акумулацијата Лисиче

15

Сервис на дизел електричен агрегат на брана Лисиче

16

Поправка на лабораториска опрема UV-Pastel Analizer и техничка лабораториска вага

17

Санација на редени бетонски блокови после Излезна градба на брана Лисиче

100.000

0

18

Санациони работи на телото на брана Отовица врз основа на проект

19

Санација на неповолна филтрациона појава на брана Лисиче, Геотехнички истражувања, елаборат со ревизија и основен проект со ревизија

1.500.000

0

20

Набавка на компјутерска опрема

21

Набавка на теренско моторно возило

22

Набавка на резервни делови за хидромеханичка и електро опрема на брана Лисиче

23

Сервисирање на камери за видеонадзор на брана Лисиче

24

Мерење на отпор на заземјување

25

Набавка на акумулатори за мерни станици и систем за узбуна и тревога

26

Изведба на санација на брана Лисиче за неповолна филтрација врз основа на изработена техн. документација

27

Техничко обезбедување на објектите на брана Лисиче

28

Трошоци за експропријација и изработка на геодетски елаборати

29

Ажурирање на Физибилити студија за енергетско искористување на водите од Хидросистемот Лисиче

30

Консултантски услуги и превод на документација за постапка за ЈПП

31

Подготовка на тендерска документација и објавување на меѓународен јавен повик за ЈПП
ВКУПНО I :

1.700.000

69.750

5

32

Трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2018 год.

0

0

0

33

Отплата на главнина по

шпанскиот кредит

10.390.000

0

0

34

Отплата на камата по кредит

560.000

0

0

ВКУПНО:

12.650.000

69.750

0

Табела II – 2

ред. бр.

Планирани инвестициони активности за соодветното тромесечие согласно Годишната инвестициона прорама

Планирани сопствени средства за реализација на соодветната инвестициона активност за тромесечието согласно Годишната инвестициона програма

Реализирани сопствени средства за реализација на соодветната инвест. активност за тромес. согласно Годишната инвест. програма

Процент на реализација на планираните сопствени средства

1

Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи

75.000

152.100

203

2

Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат

10.000

0

3

Геодетски мерења на брана „Лисиче” при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење)

4

Студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица

5

Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица

6

Елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти околу браните и акумулациите „Лисиче” и Отовица

7

Изведба на армирано бетонско корито после Томсоновиот прелив на брана Лисиче

1.000.000

0

8

Тековно одржување на системот за узбунување и трвожење

30.000

0

9

Чистење пред зафатот на река Врановска 14на таложницата од истиот, поправка на зашт. ограда и ископ на канал покрај патот

80.000

0

10

Санирање на основата на десното армирано бетонско платно кај преминот на цевководот за езеро Младост преку суводолицата

350.000

0

11

Утврдување на причината за појавеното протекување на вода од цевководот за езеро Младост непосредно до разделната шахта

12

Мерење на наносот во акумулацијата Лисиче

13

Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 год.

40.000

0

14

Чистење на просторот околу акумулацијата Лисиче

60.000

0

15

Сервис на дизел електричен агрегат на брана Лисиче

16

Поправка на лабораториска опрема UV-Pastel Analizer и техничка лабораториска вага

17

Санација на редени бетонски блокови после Излезна градба на брана Лисиче

18

Санациони работи на телото на брана Отовица врз основа на проект

19

Санација на неповолна филтра циона појава на брана Лисиче, Геотехнички истражувања, елаборат со ревизија и основен проект со ревизија

20

Набавка на компјутерска опрема

21

Набавка на теренско моторно возило

22

Набавка на резервни делови за хидромеханичка и електро опрема на брана Лисиче

23

Сервисирање на камери за видеонадзор на брана Лисиче

24

Мерење на отпор на заземјување

25

Набавка на акумулатори за мерни станици и систем за узбуна и тревога

26

Изведба на санација на брана Лисиче за неповолна филтрација врз основа на изработена техн. документација

800.000

0

27

Техничко обезбедување на објектите на брана Лисиче

100.000

0

28

Трошоци за експропријација и изработка на геодетски елаборати

100.000

0

29

Ажурирање на Физибилити студија за енергетско искористување на водите од Хидросистемот Лисиче

30

Консултантски услуги и превод на документација за постапка за ЈПП

100.000

0

31

Подготовка на тендерска документација и објавување на меѓународен јавен повик за ЈПП

100.000

0

ВКУПНО I :

2.845.000

152.100

6

32

Трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2018 год.

4.300.000

3.879.436

90

33

Отплата на главнина по

шпанскиот кредит

0

0

34

Отплата на камата по кредит

0

0

ВКУПНО II:

7.145.000

4.031.536

56

35

Изработка на Геодетски елаборат за КП 109/2 за КО Лисиче

9.594

9.594

100

СЕ ВКУПНО:

7.154.594

4.041.130

56

Табела II – 3

ред. бр.

Планирани инвестициони активности за соодветното тромесечие согласно Годишната инвестициона прорама)

Планирани вкупни средства за реализација на соодв. инвестициона активност во тромесечие согласно Програмата за работа

Реализирани вкупни средства за соодв. инвест. актив. за тромесеч.согласно Годиш.инвестициона програма

Процент на реализ. на планираните вкупни средства

1

Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи

75.000

152.100

203

2

Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат

10.000

0

3

Геодетски мерења на брана „Лисиче” при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење)

100.000

69.750

70

4

Студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица

5

Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица

6

Елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти околу браните и акумулациите „Лисиче” и Отовица

7

Изведба на армирано бетонско корито после Томсоновиот прелив на брана Лисиче

1.000.000

0

8

Тековно одржување на системот за узбунување и трвожење

30.000

0

9

Чистење пред зафатот на река Врановска 16на таложницата од истиот, поправка на зашт. ограда и ископ на канал покрај патот

80.000

0

10

Санирање на основата на десното армирано бетонско платно кај преминот на цевководот за езеро Младост преку суводолицата

350.000

0

11

Утврдување на причината за појавеното протекување на вода од цевководот за езеро Младост непосредно до разделната шахта

12

Мерење на наносот во акумулацијата Лисиче

13

Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 година

40.000

0

14

Чистење на просторот околу акумулацијата Лисиче

60.000

0

15

Сервис на дизел електричен агрегат на брана Лисиче

16

Поправка на лабораториска опрема UV-Pastel Analizer и техничка лабораториска вага

17

Санација на редени бетонски блокови после Излезна градба на брана Лисиче

100.000

0

18

Санациони работи на телото на брана Отовица врз основа на проект

19

Санација на неповолна филтрациона појава на брана Лисиче, Геотехнички истражувања, елаборат со ревизија и основен проект со ревизија

1.500.000

0

20

Набавка на компјутерска опрема

21

Набавка на теренско моторно возило

22

Набавка на резервни делови за хидромеханичка и електро опрема на брана Лисиче

23

Сервисирање на камери за видеонадзор на брана Лисиче

24

Мерење на отпор на заземјување

25

Набавка на акумулатори за мерни станици и систем за узбуна и тревога

26

Изведба на санација на брана Лисиче за неповолна филтрација врз основа на изработена техн. документација

800.000

0

27

Техничко обезбедување на објектите на брана Лисиче

100.000

0

28

Трошоци за експропријација и изработка на геодетски елаборати

100.000

0

29

Ажурирање на Физибилити студија за енергетско искористување на водите од Хидросистемот Лисиче

30

Консултантски услуги и превод на документација за постапка за ЈПП

100.000

0

31

Подготовка на тендерска документација и објавување на меѓународен јавен повик за ЈПП

100.000

0

ВКУПНО I :

4.545.000

221.850

5

32

Трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2018 год.

4.300.000

3.879.436

90

33

Отплата на главнина по

шпанскиот кредит

10.390.000

0

34

Отплата на камата по кредит

560.000

0

ВКУПНО II:

19.795.000

4.101.286

21

35 Изработка на Геодетски елаборат за КП 109/2 за КО Лисиче

9.594

9.594

100

СЕ ВКУПНО:

19.804.594

4.110.880

21

Согласно Заклучокот на седницата на Генералниот колегиум одржана на 25.07.2018 год., доставуваме и образложение, односно расчленување на ставките останати трошоци од работењето и други трошоци.

На страна 4 од извештајот, во точка 10 на контото Останати услуги влегуваат следните трошоци:

  • трошоци за регистрација на патнички возила – 20.582,00 ден.

  • услуги за користење на патиштата – 5.590,00 ден.

  • услуги за контрола на квалитет и атестирање – 85.060,00 ден.

  • трошоци за концесии, лиценци и др. права – 6.150,00 ден.

  • останати услуги – 7.806,00 ден.

  • трошоци за одржување на софтвер – 3.219,00 ден.

Во точка 20 на страна 5 на контото Останати трошоци од работењето влегуваат следните трошоци:

  • правни, адвокатски и нотарски услуги – 95.888,00 ден.

  • трошоци за интелектуални услуги – 10.000,00 ден.

  • услуги по договор за дело – 57.779,00 ден.

  • услуги од аценција за привр. враб. – 2.937,00 ден.

  • судски трошоци – 30.470,00 ден.

  • трошоци за огласување во печатени медиуми – 42.898,00 ден.

Во точка 21 од страна 5 на контото Останати расходи од работењето влегуваат следните трошоци:

  • трошоци за изгубени спорови – 115.154,00 ден.

  • трошоци за присилна наплата – 0,00

  • вонредни расходи – 0,00

  • и др. расходи кои не се во функција на вршењето на дејноста

 

Симни документ овде – Тромесечен извештај Јули – Септември 2018 година.doc

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *