Правилник за внатрешна организација

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА …………………………………………………………………………………………………. ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ,,ЛИСИЧЕ”– ВЕЛЕС П Р А В И Л Н И К ЗА ВНАТРЕШНА

Read more

Правилник за систематизација на работни места

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА …………………………………………………………………………………………………. ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ,,ЛИСИЧЕ”- ВЕЛЕС П Р А В И Л Н И К ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Read more