Одлука за измена на планот за јавни набавки за 2018 година во врска со Услуги од Агенција за привремени вработувања

Bpз ocнoвa нa член 19 од Законот за јавни претпријатија и член 17 од Статутот на ЈВП Лисиче Велес, Управниот

Read more

Одлука за измена на планот за јавни набавки за 2018 година во врска со Набавка на компјутерска опрема

Bpз ocнoвa нa член 19 од Законот за јавни претпријатија и член 17 од Статутот на ЈВП Лисиче Велес, Управниот

Read more