Тромесечен извештај за финансиско работење за месец Мај – Јуни 2018 година

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96, 9/97, 6/02,

Read more