ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2021 за вработување на неопределено време на 2(двајца) даватели на јавни услуги во ЈПВ Лисиче-Велес

1.Инженер за поддршка на компјутерски системи и комуникација 2. Лаборант за бактериолошки анализи на вода Пријава за Оглас  

Read more

Изработка на елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на браните со придружните објекти околу браните и акумулациите Лисиче и Младост за 2020 година

Електронски систем за јавни набавки Број на оглас:01473/2021

Read more