Решение за податоци за волуменот на акумулацијата Лисиче, за просечната длабочина, најголема зафатнина, месечни темепратури и др.

1.Решение за податоци за волуменот на акумуалцијата Лисиче, за просечната длабочина, најголема зафатнина, месечни темепратури и др. 2.Просечнна температура по

Read more

Објава Бр. 01/2021 за прва продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање

Објава Бр. 01/2021 за прва продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање Електронски систем Е-Аукции  

Read more

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.01/2021 за вработување на неопределно време на 2(двајца) даватели на јавни услуги на ЈПВ Лисиче – Велес

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.01/2021 за вработување на неопределно време на 2(двајца) даватели на јавни услуги на

Read more

Годишен извештај за слободен пристап на информации од jaвен карактер за 2018, 2019, 2020 година

Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер (01.01.2018 до 31.01.2018) година Годишен извештај за слободен пристап на

Read more

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или трaнспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавен повик Инструкција по Јавен Повик Прилог 1, Листа на расходувани ствари Прилог 2, Прилог 3 Пријава за Учество Изјава

Read more