Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Read more