директор

  

 Директор Панче Иванов

Датум на раѓање: 20.09.1964

Место: Велес

Образование: УКИМ ”Eкономски  факултет, Скопје

Звање: Дипломиран економист

Телефон: 072 730 001

e-mail: panche-ivanov@jpvlisice.mk

Од 1990 до /  Професор по економски предмет во ОСУ “Јовче Тесличков” Велес

Од 2003 до 2012 Директор во ОСУ “Јовче Тесличков” Велес

Од 2016 до 2020 Пратеник во Собрание на Република Северна Македонија

Од 19.05.2021 до 27.12.2021 Вршител на Должност во ЈПВ Лисиче- Велес

Од 05.01.2022 год. Директор во ЈПВ Лисиче- Велес

Дополнителни задачи:

Член на Совет во Општина Велес

Од 2009-2010 год.

ОД 2013-2016 год.