Надзорен Одбор

  1. Трајанка Петрова Сакалиева
  2. Елез Елезовски
  3. Стојче Тренчевски
  4. Кристина Ефремова