Решение за барање на податоци за прашања поврзани со процена на капацитетите согласно Законот за јавни претпријатија

Решение за барање на податоци за прашања поврзани со процена на капацитетите согласно Законот за јавни претпријатија

Read more

Решение за податоци за спроведување на анализа за избрани и именувани лица, обем и состав на управни и надзорни одбори за 2019, 2020 и 2021 година во ЈПВ Лисиче-Велес(барање поднесено од ЦУП Скопје)

Решение за податоци за спроведување на анализа за избрани и именувани лица, обем и состав на управни и надзорни одбори

Read more

Решение за барање на податоци за најчесто побарувани податоци

Решение за барање на податоци од Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Read more