Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Read more

Решение за податоци за Годишна сметка за 2018, 2019 и 2020 година и Годишен извештај за 2018, 2019 и 2020 година.

Решение за податоци за Годишна сметка за 2018, 2019 и 2020 година и Годишен извештај за 2018, 2019 и 2020

Read more

Решение за податоци за волуменот на акумулацијата Лисиче, за просечната длабочина, најголема зафатнина, месечни темепратури и др.

1.Решение за податоци за волуменот на акумуалцијата Лисиче, за просечната длабочина, најголема зафатнина, месечни темепратури и др. 2.Просечнна температура по

Read more

Годишен извештај за слободен пристап на информации од jaвен карактер за 2018, 2019, 2020 година

Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер (01.01.2018 до 31.01.2018) година Годишен извештај за слободен пристап на

Read more