Тромесечен извештај Октомври-Декември 2021 година

Тромесечен Извештај за работењето Тромесечен Финансиски извештај IV квартал 2021 Тромесечен извештај за инвестициони работи IV квартал 2021 година

Read more

Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Read more

Образци за финансиско известување на јавни претпријатија, акционерски друштва и други ентитети (Април-Јуни) 2021 година

Образци за финансиско известување на јавни претпријатија, акционерски друштва и други ентитети (Април-Јуни) 2021 година

Read more