Решение за податоци за спроведување на анализа за избрани и именувани лица, обем и состав на управни и надзорни одбори за 2019, 2020 и 2021 година во ЈПВ Лисиче-Велес(барање поднесено од ЦУП Скопје)

Решение за податоци за спроведување на анализа за избрани и именувани лица, обем и состав на управни и надзорни одбори

Read more

Решение за барање на податоци за најчесто побарувани податоци

Решение за барање на податоци од Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Read more

Тромесечен извештај Октомври-Декември 2021 година

Тромесечен Извештај за работењето Тромесечен Финансиски извештај IV квартал 2021 Тромесечен извештај за инвестициони работи IV квартал 2021 година

Read more

Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Решение за назначување на службено лице кое посредува при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Read more