Решение за податоци за спроведување на анализа за избрани и именувани лица, обем и состав на управни и надзорни одбори за 2019, 2020 и 2021 година во ЈПВ Лисиче-Велес(барање поднесено од ЦУП Скопје)

Решение за податоци за спроведување на анализа за избрани и именувани лица, обем и состав на управни и надзорни одбори

Read more

Решение за барање на податоци за најчесто побарувани податоци

Решение за барање на податоци од Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Read more

Јавен оглас бр.01/2022 за вработување на неопределно време на 1(еден) давател на јавни услуги во ЈПВ-Лисиче Велес

Јавен оглас бр.01/2022 за вработување на неопределно време на 1(еден) давател на јавни услуги во ЈПВ-Лисиче Велес Пријава за огласот

Read more